Algemene Voorwaarden

Op deze  pagina vindt u de algemene voorwaarden van de praktijk en de algemene voorwaarden van onze webwinkel (onderaan deze pagina).

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Diëtist: Degene die voedings- en dieetadvisering geeft. Heeft een diploma van een HBO opleiding
“Voeding en Diëtetiek” en is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.
Cliënt: Degene die voor voedingsadvies komt met of zonder verwijzing of een product afneemt.
Arts, verwijzer: Arts, huisarts of tandarts die de cliënt naar de diëtist heeft verwezen.
Verwijzing: Formulier waarmee een verwijzer een cliënt met een verwijsdiagnose/indicatie naar de
diëtist stuurt.
Behandeling: Het analyseren van de knelpunten middels een diëtistisch onderzoek, het opstellen van
een behandelplan en het adviseren en begeleiden van cliënten. Cliëntgerichte werkzaamheden, zoals
verslaglegging, correspondentie en communicatie maken onderdeel uit van de behandeling.
Directe zorg: Contacttijd tussen cliënt en diëtist.
Individueel dieetvoorschrift:
Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift bestaande uit:
– Analyse van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens
– Het opstellen van een persoonlijk dieet- of voedingsadvies.
Behandeluren: De tijd die aan de behandeling besteed wordt, bestaande uit de behandeling en het
individueel dieetvoorschrift.

Artikel 2 – Algemeen

De diëtist benadert de consument zonder aanzien van de persoon.
De diëtist gaat uit van de voedingsgewoonten van de cliënt en respecteert de levensopvattingen van
de cliënt.
De diëtist is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van haar beroep.
De diëtist kan verantwoording van haar handelen afleggen.
De diëtist houdt kennis en vaardigheden, nodig voor de uitoefening van het beroep, op peil. De
diëtist is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.
De diëtist verricht geen handelingen die in strijd zijn met de (beroeps)ethiek en de gedragscode.

Artikel 3 – Vergoeding, Betaling

 1. Iedere cliënt heeft volgens de basisverzekering recht op drie behandeluren per kalenderjaar. In
  sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Daarnaast kunnen
  er mogelijk afspraken zijn met zorggroepen betreffende de vergoeding. Dit is afhankelijk van indicatie
  en multidisciplinaire contractafspraken. Pabis Health hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is
  afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uit toeslag
  ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven, kunt u telefonisch contact opnemen
  met Pabis Health of uw eigen zorgverzekeraar.
 2. Binnen de behandeluren, genoemd onder 3.1 vallen alle cliëntgebonden werkzaamheden die
  noodzakelijk zijn om de behandeling uit te kunnen voeren: het uitvoeren van een diëtistisch
  onderzoek, het opstellen van een behandelplan, advisering en begeleiding van de cliënt,
  verslaglegging, correspondentie, het opstellen van een individueel dieetvoorschrift. Indien de cliënt
  eerder in het jaar al behandeld is door een diëtist worden alleen die uren door de verzekeraar
  vergoed die nog niet gebruikt zijn. De overige tijd wordt in rekening gebracht bij de aanvullende
  verzekering of bij de cliënt.
 3. Verschillende zorgverzekeraars hebben een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling door de
  diëtist in het aanvullende pakket opgenomen. De cliënt dient hiervoor zijn polisvoorwaarden te
  raadplegen of contact op te nemen met de zorgverzekeraar
 4. De cliënt kan alleen voor vergoeding in aanmerking komen indien hij/zij een verwijzing heeft van
  een arts én indien de behandeluren conform de basisverzekering nog niet eerder in het jaar gebruikt
  zijn. Zonder verwijzing is het alleen mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen, indien
  voldaan wordt aan de voorwaarden voor directe toegankelijkheid.
 5. Indien een cliënt geen recht heeft op vergoeding via de zorgverzekeraar zijn de kosten voor
  behandeling voor rekening van de cliënt.
 6. De cliënt dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren, telefonisch (voicemail) of per e-mail af te
  zeggen. Bij niet tijdige afzegging of het vergeten van de afspraak wordt het consult bij de cliënt in
  rekening gebracht.
 7. Tijdens het eerste consult dient de cliënt, de eventuele verwijzing en de verzekeringsgegevens
  mee te nemen.
 8. Consulten met verwijzing worden direct aan de zorgverzekeraar of zorggroep gedeclareerd.
 9. Cliënten met recht op aanvullende vergoeding vanuit de zorgverzekeraar zal Pabis Health
  rechtstreeks bij de verzekeraar te declareren.
 10. Alle rekeningen die niet rechtstreeks via de verzekeraar of zorggroep lopen zullen direct aan de
  cliënt gefactureerd worden.
 11. De verwijsbrief is een jaar geldig.
 12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de cliënt te geschieden binnen
  veertien dagen na de datum van de declaratie.
 13. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig
  is betaald, is de cliënt in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of
  ingebrekestelling is vereist.
 14. In het geval genoemd onder 3.13. is Pabis Health bevoegd de behandeling op te schorten dan wel
  te staken.
 15. Verder is de cliënt gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering
  opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en
  buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
 16. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de
  verplichtingen van de cliënt onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

Artikel 4 – Auteursrechten

Tenzij anders is vermeld zijn de door Pabis Health verstrekte stukken zoals tabellen,
achtergrondinformatie, opmaak en teksten het exclusieve eigendom van Pabis Health en het is niet
toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming is verleend door Pabis Health. Wie misbruik maakt van de beschreven
gegevens is schadeplichtig jegens Pabis Health en vrijwaart Pabis Health voor aanspraken van
derden.

Artikel 5 – Geheimhouding

De diëtist heeft geheimhoudingsplicht.
De diëtist verstrekt alleen na overleg met de cliënt en schriftelijke goedkeuring van de cliënt
informatie aan personen die niet direct betrokken zijn bij de dieetbehandeling.

Artikel 6 – Paramedische werkzaamheden – Algemeen

De diëtist geeft elke cliënt de meest adequate behandeling.
De diëtist stelt de belangen van de cliënt op de eerste plaats.
De diëtist staakt de behandeling, indien de cliënt dat vraagt.
De diëtist onderneemt actie wanneer hij de cliënt schade heeft berokkend.
De diëtist onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met de cliënt.
De diëtist draagt zorg voor de continuïteit van de behandeling.
De diëtist geeft inzage in het dossier als de cliënt haar daarom vraagt.

Artikel 7 – Paramedische werkzaamheden – in relatie tot andere hulpverleners

Op het moment van de deponering van deze algemene voorwaarden verricht de diëtist
paramedische werkzaamheden alleen op verwijzing van een arts, zoals wettelijk is vastgelegd. De
diëtist informeert de verwijzer over de behandeling.
De directe toegankelijkheid is wettelijk van kracht dus de cliënt kan zonder verwijzing naar de diëtist
van Diëtheek.

Artikel 8 – Paramedische werkzaamheden – dossiervorming

De diëtist legt in het belang van een goede behandeling een dossier aan.
De diëtist verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
De diëtist zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de cliënt mee.
De diëtist ziet erop toe dat het dossier zodanig wordt bewaard dat het niet toegankelijk is voor
onbevoegden.
De diëtist bewaart na beëindigen van de behandeling het dossier niet langer dan noodzakelijk is.

Artikel 9 – Paramedische werkzaamheden – cliënt

De diëtist stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
De diëtist eerbiedigt de vrije hulpverlenerskeuze van de cliënt.
De diëtist informeert de cliënt op begrijpelijke wijze.
De diëtist gaat pas tot behandeling over wanneer de schriftelijke toestemming van de cliënt is
verkregen. ‘toestemming behandelovereenkomst’
De diëtist verricht zijn werk op basis van een vertrouwensrelatie.

Artikel 10 – Modelregeling diëtist – cliënt

 1. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de diëtist. Daarvoor moet men
  elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
 2. Zowel de cliënt als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is,
  zal een ieder dit tijdig aangeven.
 3. De diëtist heeft de plicht de cliënt duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies.
  De diëtist informeert bij aanvang van en tijdens de behandeling. De cliënt heeft de taak om informatie die van
  belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan kan de diëtist een goede behandeling bieden.
 4. De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen de persoonlijke omstandigheden en wensen van de cliënt.
 5. De cliënt mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae
  en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.
 6. De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld.
  Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt wordt aan partner, familie of vrienden informatie doorgegeven. De cliënt
  dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
 7. De diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Op verzoek
  krijgt de cliënt tegen een geringe vergoeding een kopie van zijn/haar dossier.
 8. Bij aanvang van en tijdens de behandeling is de cliënt vrij in het kiezen van een diëtist.
 9. Wanneer de cliënt een klacht heeft, moet hij/zij proberen dit eerst te bespreken met de diëtist. Komt men er samen niet uit, dan
  kan de cliënt zich wenden tot de directie van Pabis Health.

Artikel 11 – Consultancy en overige werkzaamheden

1. Declaratie
a. De hoogte van de declaratie wordt bepaald overeenkomstig het uurtarief vermenigvuldigd met het
aantal aan de opdracht bestede uren, vermeerderd met de omzetbelasting (BTW) en andere
heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Genoemde geldt eveneens voor reisuren.
Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend. (Offerte
wordt gemaakt!)
b. De declaratie vindt periodiek plaats in door ons te bepalen termijnen.

2. Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever te geschieden
binnen veertien dagen na de datum van de declaratie.
b. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is
betaald, is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie
of ingebrekestelling is vereist.
c. In het geval genoemd onder 11.2.b. zijn wij bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel te
staken.
d. Verder is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering
opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Uitdrukkelijk wordt door ons uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een
handelen en/of nalaten van onze werknemers, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen
waarvan wij ons bij de uitvoering van de behandeling en/of opdracht bedienen, tenzij dit handelen
en/of nalaten als opzet of grove schuld van ons is aan te merken.
2. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen onze werknemers zich op het in artikel 12.1.
gestelde beroepen.
3. De cliënt vrijwaart Pabis Health tegen alle aansprakelijkheid van derden op vergoeding van schade
als bedoeld in 12.1.
4. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken
van schriftelijke of elektronische documenten.
5. Wij zullen ons inspannen de behandeling en/of opdracht van de cliënt naar beste inzicht en
vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
6. Wij zijn jegens onze cliënt slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van
een aan de ons toe te rekenen tekortkoming, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis
en ervaringen met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had
kunnen worden vermeden.
7. De maximale aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de hoogte van de betreffende
(deel)opdracht.

Artikel 13 – Beëindiging

Wij zijn gerechtigd, met vermelding van redenen, iedere door ons aanvaarde behandeling en/of
opdracht tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de behandeling of opdracht op te
schorten, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor ons enige verplichting tot
schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
De cliënt is gerechtigd de behandeling en/of opdracht zonder opgaaf van redenen schriftelijk te
annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen. Indien de cliënt van dit recht gebruik maakt zal hij
aan ons verschuldigd zijn een vergoeding van de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien Pabis health een
bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de cliënt te vorderen heeft, het welk de competentie
van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 15 – Verrekening
Het is de cliënt c.q. opdrachtgever niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat wij aan
hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.

Artikel 16: – Klachten

Wij streven er elke dag naar om goede zorg te verlenen en uw behandeling/behandeltraject
zorgvuldig te organiseren. Toch kan het voorkomen dat u als cliënt onverhoopt niet tevreden bent
met uw behandeling, het resultaat of met ons. Dan is het belangrijk dat u dit bespreekt met uw
diëtist of door zelf contact op te nemen met Pabis Health, om te kijken of wij u hierbij kunnen helpen
en om als organisatie hier van te leren.

U kunt uw klacht melden door te bellen met 0627972435 of te mailen naar info@Pabishealth.nl
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de
website, www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310
09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.
Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

Artikel 16 – Geschillen

a. Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit
voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens
Koopverdrag.
b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 17 – Verjaring

Vorderingen op Pabis Health verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een
rechtsbetrekking. Aldus gedeponeerd op januari 2019 bij de Kamer van Koophandel.

Algemene Voorwaarden Webwinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Pabis Health
Futenweide 49
3993DP Houten
Nederland
T (062) 797-2435
E ilona@pabishealth.nl
KVK 51202980

BTW 178036018B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.